USLUGE


EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKA PROCJENA

Rana dijagnostika je ključni faktor za uspješnu ranu intervenciju. Može uključivati nekoliko vrsta usluga,prema odabiru roditelja. Procjena psihomotoričkog razvoja RPM Čuturić uključuje standardiziranu procjenu psihomotorike,spoznajnih i komunikacijskih vještina. Procjena ADHDT testom kod sumnje na poremećaj pažnje i hiperaktivnost. Također moguća je edukacijsko rehabilitacijska procjena osnovnh razvojnih područja kao što su komunikacija,socijalizacija,briga o sebi, spoznajne vještine te gruba i fina motorika koja se kao i Procjena vještina igre i socijalnih vještina procjenjuje temeljem opservacije i igre u simboličkom i senzoričkom okruženju. Procjena adaptivnog ponašanja kod procjene socijalnih vještina te vještina samostalnosti odnosi se na procjenu AAMD skalom. Sve procjene uključuju kratki razgovor sa roditeljima,opservaciju i igru s djetetom,provođenje procjene odgovarajućim instrumentom te pisani nalaz i mišljenje.


ADOS PROCJENA

ADOS-2 (Autism diagnostic rating scale) je standardizirani, polu-strukturirani opservacijski protokol koji predstavlja „zlatni standard“ u postupku dijagnostike za procjenu pojedinaca za koje postoji sumnja na poremećaj iz spektra autizma. Namijenjen je širokom dobnom rasponu sudionika (od 12 mjeseci do odrasle dobi) te objektivnom utvrđivanju razvojnih odstupanja u vidu poremećaja iz spektra autizma. Također omogućava i utvrđivanje stupnja izraženosti simptomatologije. Postupak uključuje provedbu standardizirane procjene komunikacijskih vještina, interakcije, igre i sveukupnog općeg ponašanja pojedinaca, te strukturirano kodiranje istih. Provodi se po želji roditelja odjednom 120 minuta ili rascjepkano u 2-3 termina. Nakon provođenja Adosa roditelji budu savjetovani o rezultatima procjene te im se preda pisani nalaz I mišljenje


POTICANJE RANOG KOMUNIKACIJSKOG RAZVOJA – FLOORTIME TERAPIJA

Floortime je razvojni pristup koji je utemeljen na odnosima te kao takav pomaže djetetu da se „penje po razvojnoj ljestvici“, tj. funkcionalnim razvojnim razinama. Drugim riječima, sveobuhvatan je terapijski okvir koji ima za cilj pomoći djetetu da kroz vlastite interese svlada razvojne izazove koji predstavljaju temelje za učenje. Usredotočuje se na jedinstvenim značajkama svakoga djeteta, uključujući to kako obrađuje informaciju, njegovu razvojnu razinu i njegove dinamičke odnose s roditeljima što zajednički predstavlja tzv. profil djeteta (Bujas Petković i Frey Škrinjar, 2010). Doslovno prevedeno na hrvatski značilo bi igra na podu. Kroz tu igru terapeut ili roditelji u senzornom ili simboličkom okruženju pokušavaju se popeti po razvojnim miljokazima a slijedeći interes djeteta The Greenspan Floortime pristup®

The Greenspan Floortime pristup® – DIR model

• D – Developmental; Razvojni

• I – Individual differences; Individualne razlike

• R – Relationtship based; Utemeljen na odnosima

Iskustva koje dijete stječe na funkcionalnim razvojnim razinama pomažu u razvijanju kognitivnih, socijalnih, emocionalnih, jezičnih i motoričkih vještina te u razvoju osjećaja za sebe (Greenspan, Weider, Simons, 2004). Funkcionalne razvojne razine, odnosno miljokazi, formiraju razvojnu ljestvicu, a svaki od njih otvara nove sposobnosti koje se razlikuju od onih na prethodnim razinama (Greenspan, Weider, Simons, 2004). Možemo reći da je to šest bitnih vrsta iskustava koje istovremeno podupiru razvoj djetetove inteligencije i njegov emocionalni razvoj (Greenspan i Lewis, 2004a). Tih šest temeljnih iskustava i stadija emocionalnog i kognitivnog razvoja korespondiraju s razvojem ključnih dijelova mozga (Greenspan i Lewis, 2004a). Prve tri funkcionalne razvojne razine označavaju djetetovu sposobnost da doživi svijet oko sebe i pritom ostane smireno i zainteresirano te da ostvari odnos sa svojim najbližima te komunicira s njima. Ostale funkcionalne razvojne razine označavaju sposobnost djeteta da komunicira na složeniji način sa svojom okolinom te pritom iskazuje svoje emocionalne ideje, razmišlja na logičan način te konačno da razmišlja o sebi na reflektivan način.

The Greenspan Floortime pristup® temelji se na sljedećim postavkama:

• Odnosi i emocije su srž učenja

• Svako je dijete drugačije i zato ga treba drugačije tretirati i poticati

• Svako je dijete sposobno za rast i napredak

• Roditelji igraju najvažniju i aktivnu ulogu u procesu djetetova razvoja

• Roditelji, cijela obitelj, odgajatelji, terapeuti i edukatori trebaju biti uključeni u sveobuhvatni terapijski program

Važno je izbjeći forsiranje interakcije, povezati se s djetetom, dijeliti zadovoljstvo u zajedničkom djelovanju te doživljavati uzajamnu radost i pri tom zaboraviti na djetetovu kronološku dob i pokušati se uskladiti s njegovom/njezinom razvojnom razinom.


POTICANJE RANOG KOMUNIKACIJSKOG RAZVOJA – PECS

PECS je jedinstveni alternativni / augmentativni komunikacijski sustav koji su 1985. godine u SAD-u razvili dr. Sc. Andy Bondy i Lori Frost, MS, CCC-SLP. Radi se o sustavu komunikacije razmjenom slika namijenjenom osobama s teškoćama komunikacije. Od 1985. godine PECS uspješno implementiran u cijelom svijetu s tisućama učenika svih dobnih skupina koji imaju različite kognitivne, fizičke i komunikacijske teškoće. Način podučavanja PECSa temelji se na primijenjenoj analizi ponašanja a bihevioralni postupci vođenja i oblikovanja u učenju iniciranja interakcije dovode do temeljnog shvaćanja koncepta komunikacije. Ovakav sustav komunikacije pokazao se izrazito efikasnim kod djece s autizmom kod kojih klasični logopedski postupci za poticanje govora nisu učinkoviti jer djeca s autizmom često nisu motivirana za komunikaciju te ima teškoće imitacije. Uvođenje PECS ne zahtjeva da dijete sjedi za stolom a sličica kao alternativna komunikacija ne sputava razvoj govora već mu doprinosi. Primarni cilj PECS-a je naučiti funkcionalnu komunikaciju. Kod djece s teškoćama komunikacije prvo se razvija imperativna komunikacija kojom dijete šalje poruku da nešto želi (zahtijevanje) jer je reakcija na takav oblik komunikacije konkretna (dijete dobije predmet, hranu, vodu, aktivnost i sl). U deklarativnoj komunikaciji (razmjena iskustava, obrazlaganje) posljedica je najčešće socijalna nagrada koja djeci s teškoćama u razvoju u početku poticanja komunikacije nije razumljiva, jasna i opipljiva. Zbog toga se PECS bavi zahtijevanjem kao prvim komunikacijskim ciljem. Postupno djeca sve više reagiraju na socijalnu nagradu i u skladu s tim usvajaju komunikacijske funkcije povezane upravo sa socijalnim reakcijama komunikacijskog partnera.


EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI RAD SA DJECOM

Uključuje sve oblike poticanja razvoja korištenjem najsuvremenijih pristupa i metoda kao što su TEACCH-VIZUALNA PODRŠKA te strukturiranje vremena,prostora i materijala, Floortime ,PECS kao i edukacijsko rehabilitacijski rad u svrhu poticanja cjelokupnog razvoja ili pojedinih razvojnih područja bilo kroz igru ili klasični rad za stolom


POTICANJE SENZORIČKOG,MOTORIČKOG I SPOZNAJNOG RAZVOJA – FLOORTIME TERAPIJA I/ILI EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKA TERAPIJA

POTICANJE SOCIO-KOMUNIKACIJSKOG RAZVOJA I SOCIJALNIH VJEŠTINA – FLOORTIME TERAPIJA I/ILI EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKA TERAPIJA

POTICANJE RAZVIJANJA PAŽNJE I PERCEPCIJE

RAZVOJNA PODRŠKA

Uključuje rad sa djecom bez teškoća u razvoju

Odnosi se na poticanje određenih vještina ili razvojnog područja kroz igru ili rad za stolom,


POTICANJE RAZVOJA PREDVJEŠTINA ČITANJA & PISANJA & RAČUNANJA

POMOĆ U UČENJU

POTICANJE RAZVOJA FINE I GRUBE MOTORIKE

EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI RAD SA ODRASLIMA I ADOLESCENTIMA

Uključuje trening socijalnih vještina, vještina samostalnosti, samoodređenja i samozastupanja te pripreme ili podrška za radne aktivnosti.


SAVJETOVANJE RODITELJA I STRUČNJAKA

SURADNJA SA STRUČNJACIMA U VRTIĆU ILI ŠKOLI

Odnosi se na podršku pri individualizaciji pristupa ili programa pojedinom djetetu . Odnosi se i na izradu individualiziranog programa ukoliko vrtić nema stručnog suradnika edukacijskog rehabilitatora.


EDUKACIJE ZA RODITELJE I STRUČNJAKE

Edukacije i radionice uključuju niz tema po želji klijenata. U nastavku je popis najučestalijih radionica i edukacija dosada:

• Kako djeca s Teškoćama u razvoju uče

• Stilovi učenja i strukturirano podučavanje

• Autizam

• Vizualna podrška i strukturirano poučavanje

• Poticanje spoznajnog,komunikacijskog i socioemocionalnog razvoja kroz igru

• Izazovna i nepoželjna ponašanja

• Vrtić za SVE-inkluzija

• Teorija uma i podučavanje emocija-prikaz slučaja


RADIONICE ZA RODITELJE I STRUČNJAKE

Edukacije i radionice uključuju niz tema po želji klijenata. Prethodni popis najučestalijih edukacija dosada odnosi se i na teme radionica koje su zapravo praktični dio edukacija u kojem se izrađuju materijali ili podrška o temi koju obrađujemo.


NAČIN RADA

U okviru suvremenog koncepta rane intervencije uz klasičan edukacijsko rehabilitacijski rad primjenjujemo i Floortime pristup za poticanje cjelokupnog dječjeg razvoja.


Kabinet INDIGO ima simboličku i senzoričku sobu:

• Simbolička soba opremljena je didaktičkim materijalima i rekvizitima za poticanje cjelokupnog djetetovog razvoja.

• Senzorička soba opremljena je rekvizitima za poticanje senzoričkog, motoričkog, komunikacijskog i jezično-govornog razvoja u okvirima Floortime pristupa.